БЛИНДОР CODKEY
Сигурносните врати се наменети за станбени објекти, но истовремено наоѓаат примена и во голем број на деловни објекти. Вратите се пред сѐ со висок степен на безбедност –четворостран заклучувачки систем и огноотпрност АТЕСТ 30мин.

Елементи


„Блиндор“ е една идеална, естетски издржана целина помеѓу метална врата и метална каса, која осигурува максимална сигурност, звучна изолација и херметичност.

Имплементација

Тестирање

Поддршка